organic turmeric
Rs. 3500 / Qtl
Ashwagandha seeds
Rs. 4000 / Kg
millets తృణధాన్యాలు
Rs. 80 / Kg
PAPPAYA
Rs. 12000 / Ton
dry chilli (teja)
Rs. 9500 / Qtl
workshop on hydrophonics
Rs. 5900 / M
black chicken
Rs. 400 / Kg
kadaknath free-range chicken
Rs. 55 / Pcs
Kadaknath black chicken
Rs. 250 / Pcs
seed tray, nursery seed tray
Rs. 10 / Pcs